E-gradivo Računalniške komunikacije in omrežja

Naslov e-gradiva: Računalniške komunikacije in omrežja I in II

Dostop: http://abito.si/e_gradiva/rko/omrezja.html

Opis: Recenziran višješolski e-učbenik za predmeta Računalniške komunikacije in omrežja I in II na višješolskem študijskem programu Informatika

Tipologija: Višješolski učbenik z recenzijo

Katalog znanja: Računalniške komunikacije in omrežja I in II

Predstavitev:

Višješolski e-učbenik Računalniške komunikacije in omrežja I in II je multimedijsko didaktično spletno gradivo, ki vključuje slike, animacije, avdio-video posnetke, interaktivne vprašalnike, vaje s programom za risanje in simulacijo delovanja omrežij ter laboratorijske vaje. Pokriva učna programa oziroma kataloga znanj istoimenskih predmetov Računalniške komunikacije in omrežja I ter Računalniške komunikacije in omrežja II s področja informatike v programih višješolskega izobraževanja. Obsega naslednje vsebine: uvod v omrežno povezovanje, tehnološke osnove komunikacij, referenčni modeli, lokalna računalniška omrežja, arhitektura odjemalec-strežnik, informacijske storitve, delovanje interneta, varnost v omrežjih, požarni zid in navidezna privatna omrežja, usklajevanje časa, nameščanje in konfiguracija strežniške opreme, industrijska omrežja. Gradivo je namenjeno študentom kot študijsko gradivo ter motivacija k samostojnem delu in učenju. Ponuja jim ustvarjanje različnih zanimivih situacij in soočanje s konkretnimi primeri iz prakse. Omogoča prilagajanje učnih metod študentovi osebnosti ter jim ponuja vlogo aktivnega soustvarjalca. Učiteljem je gradivo v pomoč pri podajanju novih vsebin, ponavljanju, utrjevanju in preverjanju znanja.

Ključne besede:

računalniške komunikacije, računalniška omrežja, informatika, internet, komunikacijski protokoli, referenčni modeli, plast podatkovne povezave, omrežna plast, transportna plast, aplikacijska plast, lokalna računalniška omrežja, arhitektura odjemalec-strežnik, topologije, prenosni mediji, uokvirjanje, nadzor dostopa do medija, usmerjanje, posredovanje, zanesljiv prenos, preverjanje za napake, nadzor toka, nadzor zamašitve, aplikacije, storitve, usklajevanje časa, varnost omrežij, navidezna privatna omrežja, industrijska omrežja.

computer communications, computer networks, informatics, internet, communication protocols, reference models, network access layer, internet layer, transport layer, application layer, local area networks, client-server architecture, topologies, transmission media, framing, medium access control, routing, forwarding, reliable delivery, error checking, flow control, congestion control, applications, services, clock synchronisation, network security, virtual privat networks, industry networks.

Avtorji:

  • mag. Andreja Vehovec
  • ddr. Iztok Humar
  • Branko Potisk, univ. dipl. inž. el.
  • Borut Vehovec, univ. dipl. inž. el.
  • mag. Jože Guna
  • Slavko Žitnik
  • Marinka Žitnik

Lektorica:

Božislava Čož, prof.

Recenzenta:

Založnik:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Kataložni zapis:

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=296284928
ISBN 978-961-6222-99-0 (html)

Leto izdaje (vnosa v katalog): 2018